آیکون منو

رزرو حسینیه تهرانی ها با یک تماس

حسینیه تهرانی ها

آسانسور : دارد.

منطقه

این حسینیه در خیابان آخوند خراسانی قرار دارد

خیابان اخوند خراسانی، بین میدان گنبد سبز و خراسانی 12

صندلی آقایان

تعداد صندلی های تعبیه شده در قسمت آقایان حسینیه

60 عدد

ظرفیت کل

تعداد تقریبی افرادی که می توانند در داخل این حسینیه حضور پیدا کنند

۵۰۰ نفر

صندلی بانوان

تعداد صندلی های تعبیه شده در قسمت بانوان حسینیه

60 عدد

X

حسینیه تهرانی ها به همراه آدرس تلفن تشریفات - شرکت تشریفات شمس